ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2556,13:58  อ่าน 752 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานและประกาศเกียรติคุณที่ภูมิใจ
รายละเอียดผลงาน
ประกาศเกียรติคุณ

ปี 2545
  1. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีที่หนูรัก ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  2. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรียน อันดับที่ 3
        3. ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำ วิชาภาษาไทย
        4. ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ วิชาภาษาไทย

ปี 2547
1. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ที่นักเรียนชอบและประทับใจ อันดับที่ 2 (POPPULAR  VOTE)
2.  ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
       3. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        5. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนปลาย
6.  ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7. ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนเป็นครูดีในดวงใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี 2554
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554

ปี 2555
1. ได้รับคัดเลือกผลงาน Best  Practice  ระดับดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.ได้รับคัดเลือกเป็นครูในฝันของชุมชน ปีการศึกษา 2555
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2556,13:58   อ่าน 752 ครั้ง