ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายคนอง อ่อนดี
พนักงานบริการประจำ

นายสงคราม เทศเอม
พนักงานลูกจ้าง

นายบรรจง เพ็ชรครุฑ
พนักงานลูกจ้าง

นางวสันต์ ทองนวม
พนักงานลูกจ้าง

นายสันติ รักไทย
พนักงานลูกจ้าง

นายสำเภา เพ็ชรครุฑ
พนักงานลูกจ้าง