พนักงานบริการ

นายคนอง อ่อนดี
พนักงานบริการประจำ

นายบรรจง เพ็ชรครุฑ
นักการภารโรง

นายสันติ รักไทย
นักการภารโรง

นายสำเภา เพ็ชรครุฑ
นักการภารโรง

นางสาวศศินันทน์ เครือมา
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสำเนาเอกสาร

นายอิทธิภูมิ เชื้อวงษ์บุญ
ยามรักษาความปลอดภัย

นายนพดล เคนผา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา