ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 253  หมู่ 2  ตำบลบ้านแก่ง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์    เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2513  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์

                ปี พ.ศ. 2519  ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ยุบโรงเรียนตรอน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตอนปลายตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มารวม กับโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

                ปี พ.ศ.2524ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เปิดทำ การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 เป็น ต้นมา

                ในปี พ.ศ 2538  กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เปิดทำการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ เป็นครั้งแรก และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนมิได้จัดการ เรียนการสอน ในหลักสูตรนี้ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน  โดยปัจจุบันนี้ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

   โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ได้รับพระราชทานเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานในปีพ.ศ. 2546 และปีพ.ศ. 2556 และเป็นโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมิน สมศ. รอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา ปีพ.ศ. 2554-2558

                ปัจจุบันโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) และเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โดยมีระบบการติดต่อสื่อสารของโรงเรียนดังนี้                

              โทรศัพท์   :   08-6445-4224,    08-6446-4461
              โทรสาร    :   0-5582-5857
               E- Mail    :   trontrisin @ yahoo.com
               Web Site :  www.tts.ac.th

     FanPage : http://www.facebook.com/TrontrisinSchoolTS/