ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้

นายชนินทร์ ยะอนันต์

นายพงศกร มั่นกันนาน