ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ครู คศ.3

นายชนินทร์ ยะอนันต์
พนักงานราชการ

นายพงศกร มั่นกันนาน
ครูอัตราจ้าง