กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ครู คศ.3

นายชนินทร์ ยะอนันต์
พนักงานราชการ

นายศราวุฒิ ค้ำมุ้ย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญนภา จันดาพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู