ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ค. 55 ถึง 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
07 ก.ย. 56 ประชุมครูและแผนงบประมาณ
วันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ขอเชิญคุณครู ต.ส. ทุกท่าน ประชุม ณ ห้องกาญจนาภิเษก
19 ก.ย. 56 ต.ส. รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ด้วยโรงเรียนตรอนตรีสินธู์เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง
23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 กำหนดสอบปลายภาค ต.ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ต.ส.กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23-27 กันยายน 2556
09 ต.ค. 56 ต.ส. รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานปี 2556

20 ต.ค. 56 กิจกรรมวันเทโวโรหนะ ต.ส.

23 ต.ค. 56 ครูและนักเรียน ต.ส. ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
23 ต.ค. 56 ถึง 25 ต.ค. 56 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิฟูลไบร์ท
ร่วมกิจกรรมมูลนิธิฟูลไบร์ท กรุงเทพฯ
25 ต.ค. 56 นักเรียน ต.ส. ลงทะเบียนเรียน
26 ต.ค. 56 ถึง 28 พ.ย. 56 สำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการ หน่วยงาน แสดงความอาลัย
สำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป้นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัีงฆปรินายก จึงประกาศให้ไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เป็นเวลา 30 วัน โดยพร้อมเพรียงกัน
28 ต.ค. 56 ต.ส.เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
02 พ.ย. 56 ประชุมอบรม
ประชุมอบรมการใช้กระดานอัฉริยะ อาคารแดง
13 พ.ย. 56 ต.ส.จัดกิจกรรมโครงการเพศวิถีศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติ ภูพืช และคุณครูบุญเริ่ม ทัพครุธ ดำเนินการโครงการเพศวิถีศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเพศวิถีวันที่ 13 กันยายน 2556
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก/ แต่งกายสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14 พ.ย. 56 ต.ส. รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานปี 2556 ระดับจังหวัดเพื่อสู่ระดับภาค
15 พ.ย. 56 ต.ส. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานกลุ่มอย่างมีความสุข นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียน
หอประชุมโรงเรียน/แต่งกายชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ
ชุดไทยเสื้อสีเหลือง
05 ธ.ค. 56 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
เครื่องแบบเต็มยศ
07 ธ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
12 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กีฬาสี ต.ส.กับชุมชน
ต.ส. แบ่งกลุ่มสี 4 สี ตามหมู่บ้านนักเรียน ได้แก่ บ้านวังแดง บ้านหาดสองแคว บ้านแก่ง บ้านน้ำอ่าง
20 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสมาสต์
23 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 ต.ส.สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
25 ธ.ค. 56 ศน.สพม เขต 39 เยี่ยม ต.ส.ให้คำปรึกษา เตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพทางการศึกษา ส.ม.ศ.รอบที่ 3
28 ธ.ค. 56 ถึง 02 ม.ค. 57 ปีใหม่ 2557
06 ม.ค. 57 ถึง 08 ม.ค. 57 ต.ส.รับการประเมิน ส.ม.ศ. รอบที่ 3
10 ม.ค. 57 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
16 ม.ค. 57 วันครู
วันครูปี 2556
16 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรม สูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
04 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 สัปดาห์ดนตรี ต.ส.
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET ม.3
สนามสอบโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบ O-NET ม.6
สนามสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
17 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สมัครนักเรียน ม.3 เดิมเรียนต่อชั้นม.4
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 ต.ส.สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556
27 ก.พ. 57 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 และโรงเีรียนในฝันรุ่นที่ 1-3
10 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบปลายภาคปีการศึกษา 2556
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนชั้นม.3และม.4
28 มี.ค. 57 สอบจัดชั้นเรียน ม.1และม.4
31 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนม.1และม.4
04 เม.ย. 57 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2557
12 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เตรียมการเรียนการสอน
13 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16 พ.ค. 57 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นม.2-ม.5และม.6
03 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
05 มิ.ย. 57 ถึง 07 มิ.ย. 57 ค่ายพุทธธรรมม.4 ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์
19 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
28 มิ.ย. 57 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
02 ก.ค. 57 นิเทศติดตาม ศึกษานิเทศ สพม.39
05 ก.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2557
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
31 ก.ค. 57 ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะอาชีพ
01 ส.ค. 57 กิจกรรมนาฏยประดิษฐ์
04 ส.ค. 57 ถึง 07 ส.ค. 57 กิจกรรมแข่งขัน CROSS WORD
09 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 กิจกรรมโลกอาเซียน
18 ส.ค. 57 วันตลาดนัดโครงงานวิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 สัปดาห์สุนทรียภาพทางดนตรี
19 ส.ค. 57 วันสิ่งประดิษฐ์
20 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
03 ก.ย. 57 ประชุมครู ห้องศรีเมืองตรอน
18 ก.ย. 57 มุฑิตาจิต คุณครูปุณณัฎฐา ถมยา
19 ก.ย. 57 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
22 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
06 ต.ค. 57 ประชุมและขยายผลงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องศรีเมืองตรอน
07 ต.ค. 57 ขยายผลอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
08 ต.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย
09 ต.ค. 57 กิจกรรมวันเทโวโรหณะ
23 ต.ค. 57 กิจกรรมวันปิยะมหาราชกับหน่วยงานและชุมชน
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนลงทะเบียนเรียน
06 พ.ย. 57 กิจกรรมวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
22 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
02 ธ.ค. 57 ถึง 03 ธ.ค. 57 กีฬาสีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กับชุมชน
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณ
ช่วงเช้ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ช่วงบ่ายกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญและเศรษฐกิจพอเพียง
22 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่
02 ม.ค. 58 งานคืนสู่เหย้าชาว ต.ส.
06 ม.ค. 58 ถึง 27 ม.ค. 58 ติว O-Net ม.3และม.6
16 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 เข้าค่ายพักแรม สูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และนศท.
16 ม.ค. 58 วันครู
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.3
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.6
09 ก.พ. 58 ถึง 17 ก.พ. 58 สัปดาห์ดนตรี ต.ส. 9-17 กุมภาพันธ์ 2558
23 ก.พ. 58 ถึง 28 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
06 มี.ค. 58 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่ายประชุม
06 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบปลายภาคปีการศึกษา 2557
11 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 คณะบริหารและคณะครูทัศนศึกษา
16 มี.ค. 58 ประชุมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2558
30 มี.ค. 58 สอบจัดชั้นเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558
31 มี.ค. 58 ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2558
04 เม.ย. 58 นักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
07 พ.ค. 58 ถึง 08 พ.ค. 58 ประชุมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
12 พ.ค. 58 ถึง 14 พ.ค. 58 บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2558
15 พ.ค. 58 ปรับสภาพนักเรียนชั้นม.1
11 มิ.ย. 58 ถึง 13 มิ.ย. 58 โครงการค่ายพุทธธรรม ม.4
18 มิ.ย. 58 ไหว้ครู
25 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรี และครูช่าง
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
01 ก.ค. 58 ถึง 02 ก.ค. 58 ติวเข้มกับบริษัทโอสถสภา
01 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. -  12.00 น. 
หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ / ครูชุดเฉลิมพระเกียรติสีเหลือง นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 58 วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. 16.30 น. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
ลูกเสือ
11 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 การบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
วัดหาดสองแคว / เสื้อขาว กิจการนักเรียน
16 พ.ค. 59 นักเรียนลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ / ชุดนักเรียน วิชาการ