ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 นักเรียนลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ / ชุดนักเรียน วิชาการ
11 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 การบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
วัดหาดสองแคว / เสื้อขาว กิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
ลูกเสือ
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. -  12.00 น. 
หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ / ครูชุดเฉลิมพระเกียรติสีเหลือง นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 58 วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. 16.30 น. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่
01 ก.ค. 58 ถึง 02 ก.ค. 58 ติวเข้มกับบริษัทโอสถสภา
01 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
25 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรี และครูช่าง
18 มิ.ย. 58 ไหว้ครู
11 มิ.ย. 58 ถึง 13 มิ.ย. 58 โครงการค่ายพุทธธรรม ม.4
15 พ.ค. 58 ปรับสภาพนักเรียนชั้นม.1
12 พ.ค. 58 ถึง 14 พ.ค. 58 บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2558
07 พ.ค. 58 ถึง 08 พ.ค. 58 ประชุมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
04 เม.ย. 58 นักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
31 มี.ค. 58 ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2558
30 มี.ค. 58 สอบจัดชั้นเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2558
16 มี.ค. 58 ประชุมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
11 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 คณะบริหารและคณะครูทัศนศึกษา
06 มี.ค. 58 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่ายประชุม
06 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบปลายภาคปีการศึกษา 2557
23 ก.พ. 58 ถึง 28 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
09 ก.พ. 58 ถึง 17 ก.พ. 58 สัปดาห์ดนตรี ต.ส. 9-17 กุมภาพันธ์ 2558
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.6
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.3
16 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 เข้าค่ายพักแรม สูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และนศท.
16 ม.ค. 58 วันครู
06 ม.ค. 58 ถึง 27 ม.ค. 58 ติว O-Net ม.3และม.6
02 ม.ค. 58 งานคืนสู่เหย้าชาว ต.ส.
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่
22 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณ
ช่วงเช้ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ช่วงบ่ายกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญและเศรษฐกิจพอเพียง
02 ธ.ค. 57 ถึง 03 ธ.ค. 57 กีฬาสีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กับชุมชน
22 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
06 พ.ย. 57 กิจกรรมวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนลงทะเบียนเรียน
23 ต.ค. 57 กิจกรรมวันปิยะมหาราชกับหน่วยงานและชุมชน
09 ต.ค. 57 กิจกรรมวันเทโวโรหณะ
08 ต.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย
07 ต.ค. 57 ขยายผลอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
06 ต.ค. 57 ประชุมและขยายผลงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องศรีเมืองตรอน
22 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
19 ก.ย. 57 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
18 ก.ย. 57 มุฑิตาจิต คุณครูปุณณัฎฐา ถมยา
03 ก.ย. 57 ประชุมครู ห้องศรีเมืองตรอน
20 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 57 วันสิ่งประดิษฐ์
18 ส.ค. 57 วันตลาดนัดโครงงานวิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 สัปดาห์สุนทรียภาพทางดนตรี
09 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 กิจกรรมโลกอาเซียน
04 ส.ค. 57 ถึง 07 ส.ค. 57 กิจกรรมแข่งขัน CROSS WORD
01 ส.ค. 57 กิจกรรมนาฏยประดิษฐ์
31 ก.ค. 57 ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะอาชีพ
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2557
05 ก.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
02 ก.ค. 57 นิเทศติดตาม ศึกษานิเทศ สพม.39
28 มิ.ย. 57 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
19 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
05 มิ.ย. 57 ถึง 07 มิ.ย. 57 ค่ายพุทธธรรมม.4 ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์
03 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
16 พ.ค. 57 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นม.2-ม.5และม.6
13 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
12 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เตรียมการเรียนการสอน
04 เม.ย. 57 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2557
31 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนม.1และม.4
28 มี.ค. 57 สอบจัดชั้นเรียน ม.1และม.4
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนชั้นม.3และม.4
10 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบปลายภาคปีการศึกษา 2556
27 ก.พ. 57 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 และโรงเีรียนในฝันรุ่นที่ 1-3
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 ต.ส.สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556
17 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สมัครนักเรียน ม.3 เดิมเรียนต่อชั้นม.4
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบ O-NET ม.6
สนามสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET ม.3
สนามสอบโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
04 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 สัปดาห์ดนตรี ต.ส.
16 ม.ค. 57 วันครู
วันครูปี 2556
16 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรม สูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
10 ม.ค. 57 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
06 ม.ค. 57 ถึง 08 ม.ค. 57 ต.ส.รับการประเมิน ส.ม.ศ. รอบที่ 3
28 ธ.ค. 56 ถึง 02 ม.ค. 57 ปีใหม่ 2557
25 ธ.ค. 56 ศน.สพม เขต 39 เยี่ยม ต.ส.ให้คำปรึกษา เตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพทางการศึกษา ส.ม.ศ.รอบที่ 3
23 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 ต.ส.สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
20 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสมาสต์
12 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กีฬาสี ต.ส.กับชุมชน
ต.ส. แบ่งกลุ่มสี 4 สี ตามหมู่บ้านนักเรียน ได้แก่ บ้านวังแดง บ้านหาดสองแคว บ้านแก่ง บ้านน้ำอ่าง
07 ธ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
05 ธ.ค. 56 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
เครื่องแบบเต็มยศ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ
ชุดไทยเสื้อสีเหลือง
15 พ.ย. 56 ต.ส. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานกลุ่มอย่างมีความสุข นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียน
หอประชุมโรงเรียน/แต่งกายชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 พ.ย. 56 ต.ส. รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานปี 2556 ระดับจังหวัดเพื่อสู่ระดับภาค
13 พ.ย. 56 ต.ส.จัดกิจกรรมโครงการเพศวิถีศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติ ภูพืช และคุณครูบุญเริ่ม ทัพครุธ ดำเนินการโครงการเพศวิถีศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเพศวิถีวันที่ 13 กันยายน 2556
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก/ แต่งกายสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
02 พ.ย. 56 ประชุมอบรม
ประชุมอบรมการใช้กระดานอัฉริยะ อาคารแดง
28 ต.ค. 56 ต.ส.เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
26 ต.ค. 56 ถึง 28 พ.ย. 56 สำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการ หน่วยงาน แสดงความอาลัย
สำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป้นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัีงฆปรินายก จึงประกาศให้ไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เป็นเวลา 30 วัน โดยพร้อมเพรียงกัน
25 ต.ค. 56 นักเรียน ต.ส. ลงทะเบียนเรียน
23 ต.ค. 56 ครูและนักเรียน ต.ส. ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
23 ต.ค. 56 ถึง 25 ต.ค. 56 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิฟูลไบร์ท
ร่วมกิจกรรมมูลนิธิฟูลไบร์ท กรุงเทพฯ
20 ต.ค. 56 กิจกรรมวันเทโวโรหนะ ต.ส.

09 ต.ค. 56 ต.ส. รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานปี 2556

23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 กำหนดสอบปลายภาค ต.ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ต.ส.กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23-27 กันยายน 2556
19 ก.ย. 56 ต.ส. รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ด้วยโรงเรียนตรอนตรีสินธู์เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง
07 ก.ย. 56 ประชุมครูและแผนงบประมาณ
วันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ขอเชิญคุณครู ต.ส. ทุกท่าน ประชุม ณ ห้องกาญจนาภิเษก
22 พ.ค. 55 ถึง 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557