ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักขณา แก้วหนู

นางสิปปกา สุขโรจน์

นางสายชล มีจันทร์

นางสาวนฤมล ไชยนาน

นางสาวสุภารัตน์ ป้องละไม้

นางสาวพิชญากานต์ ภุมราดี

นางสาวกมลชนก อัศวสถาพรกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกุมารี สังข์หอม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู