กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุนันท์ ดำคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายชล มีจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวปริญญาพร ชนะจน
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์ธิดา อินตานอน
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรัตล์ แดงกองโค
ครูอัตราจ้าง