ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักขณา แก้วหนู
ครู คศ.3

นางสายชล มีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภารัตน์ ป้องละไม้
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญากานต์ ภุมราดี
ครูอัตราจ้าง