ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายชล มีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักขณา แก้วหนู
ครู คศ.3

นางสุนันท์ ดำคำ
ครู คศ.2

นางสาวปริญญาพร ชนะจน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิรัตล์ แดงกองโค
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเปมิกา หิตมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศิริอร ทาต่อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู