ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิปปกา สุขโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์
ครู คศ.3

นางลักขณา แก้วหนู
ครู คศ.3

นางสายชล มีจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ป้องละไม้
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญากานต์ ภุมราดี
ครูอัตราจ้าง

Cheki Wangmo
ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)