ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศุภราภรณ์ ยลธรรม์ธรรม
ครู คศ.3

นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ