ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.จุลศักดิ์ เสาแดน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศุภราภรณ์ ยลธรรม์ธรรม

นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์