ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.จุลศักดิ์ เสาแดน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศุภราภรณ์ ยลธรรม์ธรรม
ครู คศ.3

นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
ครู คศ.1