ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายญาณกร เดชนาลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรพินธุ์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลรัตน์ สุนันตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุญชรัสมิ์ แสนคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวใกล้รุ่ง ก้อนทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุวนันท์ ทับทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู