ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ