กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายญาณกร เดชนาลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรพินธุ์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลรัตน์ สุนันตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุญชรัสมิ์ แสนคำ
ครูอัตราจ้าง