ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศุภราภรณ์ ยลธรรม์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนุชรินทร์ ภุมราดี

ว่าที่ ร.ต.จุลศักดิ์ เสาแดน

นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์

นายยุทธศักดิ์ เกตุอินทร์

นางสาวนภัสสร ตาริน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวศิริพร ขำคม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์