ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       วิสัยทัศน์

    โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558


อัตลักษณ์

สุนทรียภาพลือเลื่อง  ปราดเปรื่องเทคโนโลยี  สืบสานประเพณี  คนดีศรีเมืองตรอน


ค่านิยม 

ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ


วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย


เอกลักษณ์

ศิลปะ ดนตรี กีฬา ล้ำเลิศ


ปณิธาน

                “สถานศึกษาในฝันแห่งการเรียนรู้    สวยงาม   สะอาด    น่าอยู่ และ
ทันสมัยครูนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานไทย ชุมชนพอใจ ภาคีเครือข่ายร่วมใจพัฒนา” โดยมีจุดเน้นปณิธาน ดังนี้

                1. สร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข 5 ประการ  ดังนี้

                                1.1 สร้างความสุขในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

                                1.2 สร้างความสุขในการสอนและการปฏิบัติงานของครู

                                1.3 สร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                                1.4 สร้างความสุขในบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงาน

                                1.5 สร้างความสุขในสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

                2.เชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาคือการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส” ดัง นั้นการพัฒนาผู้เรียนถ้าใช้ความสุขนำ เชื่อว่าสามารถพัฒนาความเป็นคนดีและคน เก่งได้ควบคู่กันไป ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นมีความสุข เป็นคนดี คนมีปัญญา (สุข ดี มีปัญญา) นักเรียนเป็นคนมีความสุข 5 อย่าง ดังนี้

                                 2.1 สุขในด้านการเรียนรู้ (บุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ ทำงาน)

                                 2.2 สุขในด้านการดำรงชีวิต (บุคคลที่มีสุขนิสัย ทักษะชีวิตที่ดี ปลอดภัย คิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ)                   

                                2.3 สุขในด้านร่างกายที่แข็งแรง (บุคคลที่มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้มาตรฐานไทย)                

                                2.4 สุขในด้านจิตใจ (บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
และสังคมได้ดี)

                                2.5 สุขในด้านอารมณ์บุคคลที่มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา)

                 นักเรียนเป็นคนดี 5 อย่าง  ดังนี้

                                1. มีจิตระลึกที่ดี (มีคุณธรรม)

                                2. มีจริยธรรม (มีการประพฤติปฏิบัติที่ดี)

                                3. มีจีราวัตร (มีศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ)

                                4. มีจิตสำนึก (ความเป็นไทย การปรกครองแบบประชาธิปไตย)

                                5. มีจิตสาธารณะ (คิดถึงส่วนรวม อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม)

                  นักเรียนเป็นคนมีปัญญา (ทักษะ) 5 อย่าง  ดังนี้

                                1. ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                                2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์

                                3. ทักษะในการสื่อสาร

                                4. ทักษะในการทำงาน

                                5. ทักษะในการแสวงหาความรู้

                  3. สร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชนและผู้ปกครองด้วยคุณภาพ 5 อย่าง ดังนี้

                               3.1 คุณภาพการศึกษาของนักเรียน

                               3.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

                               3.3 คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

                               3.4 คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี

                               3.5 คุณภาพของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้

                  4. สร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นโดยยึดมาตรฐาน 5 มาตรฐาน ดังนี้

                               4.1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                               4.2 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

                               4.3 มาตรฐานการประเมินโรงเรียนขอรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

                               4.4 มาตรฐานการประเมินโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ

                               4.5 มาตรฐานการประเมินโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการ

                  5. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนเพื่อให้สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นสุข ดังนี้

                                5.1 ความสำเร็จของนักเรียนคือความสุขของครู

                                5.2 ความสุขของครูเป็นความสำเร็จของโรงเรียน

                                5.3 ความสำเร็จของโรงเรียนเป็นความสุขของชุมชน

                                5.4 ความสุขของชุมชนเป็นความสำเร็จของชาติ

                                5.5 ความสำเร็จของชาติเป็นความสุขของทุกคนความสุขกับความสำเร็จต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสุขและความสำเร็จ จะเกิดได้กับทุกคน ในโรงเรียน ทุกคนยึดหลักปฏิบัติ 3 อย่าง

                                            “ตรงเวลา     รู้หน้าที่      มีน้ำใจ”

พันธกิจ

                1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพ

                2. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุข เป็นคนดี มีปัญญา  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักตนเอง มีสุขภาวะและทักษะชีวิตที่ดี มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

                4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทย มีประชาธิปไตยและร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                5. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและ มีความสมบูรณ์รอบด้าน

                6. บริหารจัดการเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจและบริหารอย่างมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นคุณภาพ และความสุขเป็นสำคัญ

               7. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นแบบที่ดีและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                8. สนับสนุนและพัฒนาการใช้สื่อ/เทคโนโลยี/สารสนเทศ/นวัตกรรมในการจัดการเรียน การสอน การบริหารงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                9.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้/อาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อมให้ สวยงาม สะอาด ร่วมรื่น ปลอดภัยและ เอื้อต่อการเรียนรู้

                10. บริการและประสานสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายชุมชนในการจัดการศึกษา การพัฒนาและการจัดกิจกรรมร่วมกันตามวิถีชีวิตชุมชน


เป้าประสงค์

                “มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนที่มีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปัญญา มีทักษะในการเรียนรู้ได้มาตรฐานชาติและดำรงชิวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ครูเป็นครูมืออาชีพได้มาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนมีผลงานและมี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน”


ยุทธศาสตร์หลัก

                1. การพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

                2. การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดวิเคราะห์

                3. การสร้างโอกาสในการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและความสมบูรณ์รอบด้าน
                4. การพัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะของครูอย่างเป็นระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ
                5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ

                6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

                7. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                8. การระดมสรรพกำลัง สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมตามวิถีชีวิตชุมชน

                9. การประกันคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและการสร้างความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชน