คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกรณ์ภัสสรณ์ นาคคชสีห์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวภณ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0850506791
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช เล็กอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชรินทร์ ภุมราดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุสีลวัตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พรครูสมุห์วุฒิชัย จตฺตวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ภูพืช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 055825768
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บัญชร จันทร์ดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต สุนโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมภัณฑ์ สุขโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนะ เสริมมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0892705984