ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางแหวนเพชร แก้วประโคน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ สุขโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
อีเมล์ : Phairat07@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางม่านฟ้า แก้วน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช เล็กอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริเดช ชัยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุสิลวัตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีบุณยาคม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิญาพร ย้ายตั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดต.บรรเลง คงเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวาระ มั่นกำเนิด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนะ เสริมมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภา เรืองมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ