ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ

นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง

นางฑัณทิกา บุญเกตุ

นายมีชัย ดาคำ

นายวิชัย ขันโท

นางเรณู เอกกา

นางสุรันต์ อินทะปัญโญ

นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ

นางสาวชนิตา แก่งอินทร์

นายสุวัฒน์ชัย แทนเทือก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายกิติพงษ์ เกตุปั้น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู