ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอำพร จันทร์ดา
ครู คศ.3

นายชัชเมธี อิสสระ
ครู คศ.1

นางสาวรักษินา ขอสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู