ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ
ครู คศ.3

นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู คศ.3

นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู คศ.3

นายมีชัย ดาคำ
ครู คศ.3

นายวิชัย ขันโท
ครู คศ.3

นางเรณู เอกกา
ครู คศ.3

นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู คศ.2

นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ครู คศ.2