ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ
ครู คศ.3

นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู คศ.3

นายมีชัย ดาคำ
ครู คศ.3

นางเรณู เอกกา
ครู คศ.3

นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู คศ.2

นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ครู คศ.3