ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ
ครู คศ.3