ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาณัติ อยู่นัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ พ.ต.เจตพล ยลธรรม์ธรรม
ครู คศ.3