ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาณัติ อยู่นัด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเริ่ม ทัพครุธ

ว่าที่ พ.ต.เจตพล ยลธรรม์ธรรม