กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาณัติ อยู่นัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ เสาวภา
ครู คศ.1