กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาณัติ อยู่นัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ เสาวภา
ครูผู้ช่วย

นายเจษฏากร ทองดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐรินี พรมศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรอุมา ทีระแนว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู