ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมาพร พลอยบำรุง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งระพี สิทธิชัย

นายสันทะเสริด อุทโท

นางอำพร จันทร์ดา

นางลัดดา บุญสุวรรณ

นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์