ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสันทะเสริด อุทโท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งระพี สิทธิชัย

นางลัดดา บุญสุวรรณ

นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์

นางสาวสมาพร พลอยบำรุง

นางสาวปรีดาพร มั่นกันนาน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวฟ้าอรุณ แก้วชาวนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู