กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมาพร พลอยบำรุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ครู คศ.3

นายสันทะเสริด อุทโท
ครู คศ.3

นางลัดดา บุญสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์
ครู คศ.3