ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการโรงเรียน

นางละออทิพย์ อภิวันท์อมรวดี
พนักงานธุรการโรงเรียน

นางสาวชนิตา แก่งอินทร์
พนักงานธุรการโรงเรียน