กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ เดือนเพ็ญ
ครู คศ.1

นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพร
ครู คศ.1

นางสาวพีรญา ปรางโท้
ครู คศ.1