กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู คศ.3

นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ เดือนเพ็ญ
ครู คศ.1
อีเมล์ : ืnan_nim@hotmail.com

นางสาวพีรญา ปรางโท้
ครูผู้ช่วย