ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุธา อ่อนขำ

นายไพรัตน์ สุขโรจน์

นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้

นางสาวอมรรัตน์ สันทะนะ
ครูผู้ช่วย

นายพงศกรณ์ เชื้อโฮม
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพะเยา

นายเกียรติศักดิ์ เรืองมั่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์