กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชนันท์ อุทโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดม บุญเกตุ
ครู คศ.3

นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู คศ.3

นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา
ครู คศ.3

นางจินตนา ก้องวิชชาบารมี
ครู คศ.2

นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู คศ.3

นางเรณู เอกกา
ครู คศ.3

นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่าง
ครู คศ.3

นางสาวมลนิภา กันยา
ครู คศ.2

นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์
ครู คศ.1