ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชนันท์ อุทโท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดม บุญเกตุ

นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา

นางสาวสุมาลี อ๋อมชัยกาศ

นางจินตนา ก้องวิชชาบารมี

นางสาวมลนิภา กันยา

นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์