ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชนันท์ อุทโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดม บุญเกตุ
ครู คศ.3

นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู คศ.3

นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา
ครู คศ.3

นางจินตนา ก้องวิชชาบารมี
ครู คศ.2

นางเรณู เอกกา
ครู คศ.3

นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู คศ.3

นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี อ๋อมชัยกาศ
ครู คศ.2

นางสาวมลนิภา กันยา
ครู คศ.1

นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายชิดตะวัน ทรัพย์เมือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนิชาภัทร ช่างจ่าย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวภัทรพร ยาตรา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู