ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ ม่อมดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธารา น่วมศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา พานิชผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ดีรัศมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสูงศักดิ์ นาคหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวรรค์ ทองศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธินทร์ กรอิสรานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ภุมราดี
ตำแหน่ง : รักษาการก่อนจัดตั้งโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :