ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป