ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววัฒนา กันทาเวศย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายมีชัย ดาคำ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนุชรินทร์ ภุมราดี
หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นายวิชัย ขันโท
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ