คณะผู้บริหาร

ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

ดร.ศศิกิติยา เทพเสนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอุดม บุญเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางอำพร จันทร์ดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางณิชนันทน์ อุทโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน