ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอุดม บุญเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางอำพร จันทร์ดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ