คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
เบอร์โทร : 0819538196
อีเมล์ : tron78@tts.ac.th

นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0995050950
อีเมล์ : tron84@tts.ac.th

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0898505799

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0871947035

นางลักขณา แก้วหนู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0892709524

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0892681349

นายอุดม บุญเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0861991566

นางอำพร จันทร์ดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0860177202

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0897054721

นางณิชนันทน์ อุทโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0982683626