ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววัฒนา กันทาเวศย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป