ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวโหลดใบสมัคร

 หลักฐานการสมัคร

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        1. คุณสมบัติผู้สมัคร

               สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558   ไม่จำกัดอายุ

                -  เป็นโสด  มีความประพฤติเรียบร้อย

        2. หลักฐานการสมัคร       

                 - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

                 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง

                 -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

                 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบ ปพ.1)  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2558 (ใบ ปพ.7)

                 - บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียน ชั้น ป.6                                                                              

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

        1. คุณสมบัติผู้สมัคร

                -  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2558   ไม่จำกัดอายุ  เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย

        2. หลักฐานในการสมัคร

                -  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

                สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร   บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

                - หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบ รบ.1 ต. หรือ ปพ.1) หรือใบรับรองจาก  โรงเรียนเดิม ว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ปีการศึกษา  2558 (ใบ ปพ.7)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 874 ครั้ง