ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน นายอาณัติ อยู่นัด ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ผู้ศึกษา           ว่าที่ ร.ต.อาณัติ  อยู่นัด
                    ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
 
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ  1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            ปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1                     โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์   อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน   32  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  sampling)
                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟุตบอล            (พ 30216)  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           ปีที่ 4 2) ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ซึ่งมีจำนวน 9 ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟุตบอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
        ผลการศึกษา  พบว่า  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ            83.15/ 82.90  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วย        ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งแตกต่างกัน          อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม       การเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 407 ครั้ง