ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Open House 2563
 วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  นายบัญชร   จันทร์ดา  ประธานศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการจัดการศึกษาของครู และนักเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา ได้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการแสดงดนตรีของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันคัดลายมือ เขียนตามคำบอก ซูโดกุ คิดเลขเร็ว เครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนไกลและร่อนนาน จรวดขวดน้ำ เล่านิทานคุณธรรม หุ่นยนต์  e-sport  ROV จักสานจากกระดาษและ Cross word   กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 144  คน และนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,17:34   อ่าน 204 ครั้ง