ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)”
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ดำเนินการทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)” ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,14:12   อ่าน 115 ครั้ง