ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด ภูสมศรี (เจิด)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : 7
อีเมล์ : banjerd77@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนจ้งหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ธ.ค. 2557,14:42 น.   หมายเลขไอพี : 116.58.238.19


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล