การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นําและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
  1. ประกาศปฏิญญาอันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษาคือ
 
               1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าขอสัญญาว่า
                   ข้อ1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสําคัญ มุ่งสร้างเสริมความ ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ
 
ข้อ2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย คํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ
 
ข้อ3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
 
ข้อ4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 
ข้อ5ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 
1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ
      ข้อ1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา
      ข้อ2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
      ข้อ3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
      ข้อ4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
      ข้อ5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
 
      2.  กําหนดนโยบายโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา อันประกอบด้วย
 
2.1 วิสัยทัศน์
                    โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา
ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ(Integration Standard)