สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
  
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563