ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
การเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณครูจำทอง โศจิธาดาเจริญ
คุณครูจำทอง โศจิธาดาเจริญ คุณครู ค.ศ. 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้และนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สังคม ช่วยหลือตนเองได้ในการประกอบอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชุมชมโดยทางอ้อม ด้วยวิธีการสอนที่ใช้การปฏิบัติจริง มีประสบการณ์จริง นำไปสู่สังคมในชุมชนและอาจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในอนาคต

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.44 KB